profesor hudby, dirigent, skladatel

František Spilka

profesor Pražské konzervatoře, dirigent, hudební skladatel, hudební teoretik, zakladatel hudebních spolků

 Biografie

*13.11.1877 Štěkeň    -  pamětní deska na rodném domku č.3 u zámku

Syn zámeckého (kníže Windischgraetz) zahradníka Františka Spilky (*1848  †1909). Muzikantské základy na housle dostal od učitele Jana Jirky ve Štěkni. Absolvoval Píseckou reálku (1887-1895).

Vystudoval na Pražské  konzervatoři (1895-1899) varhany u J.Kličky a skladbu u Antonína Dvořáka. V Berlíně u prof.. Battkeho se věnoval modernímu studiu intonační výchovy.Po tříleté vojenské službě učil (od roku 1903) na škole v Pivodově a u M.Langrové, pak v klavírní škole prof. Mikeše. Od roku 1906 do 1922 byl profesorem Pražské konzervatoře. kde vyučoval, sborový zpěv, dirigování a intonaci.

 Dirigoval letní koncerty České filharmonie (1906) – byl jejím prvním dirigentem! Krátce vedl učitelské kvarteto Máj 1907). (Zasáhl velmi účinně do pražského koncertního života, jako nevšedně talentovaná osobnost sbormistra. Založil zpěvecké spolky Škroup (1904-1908), dirigoval „Pražská pěvecký sbor Smetana“(1927), atd.

Koncerty pod kouzlem jeho osobnosti, byly průbojně provedené a budily značný rozruch. Založil Pěvecké sdružení pražských učitelů (1908 – sbormistr do roku 1922) a Pěvecké sdružení pražských učitelek (1912 - sbormistr do roku 1923).

S Pěveckým sdružením pražských učitelů vykonal první zájezd do ciziny s koncerty v Lipsku a v Berlíně. Sbor vynikal od prvopočátku skvělou kvalitou vybraných hlasů a dospěl záhy k virtuosní technice, kterou si dobyl vítězství na pěvec. závodech r. 1912, nejprve v Plzni a pak na mezinárodních pěveckých závodech v Paříži, kde získal první ceny ve třídě „d'excellence” a nad to nejvyšší ceny „Grand prix”. Tento světový úspěch otevřel sboru cestu do nejpřednějších hudebních středisek Evropy, zejména do Vídně 1912  i 1913, znovu do Paříže a četných měst ve Francii i v Belgii 1913, a teprve světová válka tyto zájezdy na řadu let zastavila.

Po válce zúčastnilo se PSPU representační hudební výpravy, pořádané vládou Československé republiky. v době mírové konference r. 1919 do hlavních měst států dohody, Londýna, Paříže a do Švýcarska. R. 1921 vykonán byl veliký zájezd do Dánska, Švédska a Norska, při němž v Gőteborgu byla význačně uctěna památka B. Smetany. Roku 1923 byl sbor opět ve Vídni, 1924 navštívil Rumunsko a Jugoslavii a znovu se odebral do Paříže u příležitosti VIII. Olympiády, r. 1926 pak do Anglie a Dánska. Mezitím působilo Sdružení tím horlivěji doma. Repertoár obsahoval záhy všechna přední díla domácí sborové literatury a vzrůstal rychle i skladbami, které byly podníceny těmito novými možnostmi reprodukce a byly mnohdy věnovány sboru. Zvláštní předností koncertních programů byla soustavnost jejich uspořádání. Po prvé vůbec byl připraven úplný soubor mužských sborů Smetanových již r. 1912, jenž byl pak hojně opakován zvláště ve Smetanovo jubilejním roce 1924.

Když  v r. 1926 sbormistra smíchovského sdružení  Smetana Černého postihl těžký úraz, převzal dirigentství sboru František Spilka, jenž pracovní pole sboru rozšířil o repertoár co možná všestranný a provedl další slavné zájezdy do ciziny, 1928 znovu do Francie a Švýcar, pak do Dánska, 1929 do Španělska, 1930 do Vídně, 1934 do Jugoslavie, Bulharska, Turecka a Řecka.

Od roku 1922 se stal také administrativní správce Pražské konzervatoře, úplně ji zreorganizoval a převedl pod státní správu. Byl předsedou komise pro státní zkoušky v hudbě (1940-1945)

Později nastala v jeho pražské činnosti přestávka a on se odstěhoval do jižních Čech  ( Čhňava u ČB ) tady agrárničil a čerpal sil po minulé vyčerpávající době. Nezahálel však a věnoval se skladatelské činnosti.  Psal také skladby pro pražský Hlahol a  teoretické hudební učebnice.

†20.10.1960   Praha   hrob -  hřbitov Vinohradský

********

Pedagogická činnost

vychoval sbormistry a dirigenty –

V.B Aim, A.Balatka, A.Bednář, M.Doležil, E.Kleiber, A.Pek, K.Šejna

 Založení hudebních skupin – pěveckých sborů:

Máj, Škroup, Pěvecké sdružení pražských učitelů  Pěvecké sdružení pražských učitelek, Smetana 

Vzpomínky z dneška  (2006) - sestra Cyrila  (85) z kláštera CJ ve Štěkni.  V roce 1943-4 studovala v Praze u prof.Spilky harmonii na PK. Prof Spilka vždy přirovnával hudbu k dění v přírodě  a sestře Cyrile vždy říkal  -  ty vlnky v dynamice jsou jako u štěkeňského jezu, žáby u Vachoutů na rybníčku kuňkají přesně sekundy a vzpomínal na mládí a zpěv na kruchtě barokního kostela Sv.Mikuláše. Sestra Cyrila ho popisuje jako velice hodného, trpělivého a pracovitého člověka. Škoda, že Němci pak zavřeli všechny vysoké školy, včetně Pražské konzervatoře.

 Vazby na jiné osobnosti

Jeho bratr Spilka Jaroslav,  *14. září 1879 ve Štěkni, byl odborník v zahradničení, profesor Odborné školy v Olomouci.

František a Jaroslav Spilka  – byli  synové slavného hlavního windischgraetzova zahradníka F.Spilky (1848-1909 - od roku 1868 byl zámeckým zahradníkem a je pochován u kostela ve Štěkni) a Marie Spilkové.

Slavný zahradník F.Spilka st. byl také přítelem Karla Klostermanna-spisovatele Šumavy, často se spolu setkávali ve Štěkni u Dunovských.

Malíř Pootaví Bohumil Ullrych byl také zpěvák sboru pražských učitelů a zúčastnil se mnoha zájezdů do ciziny, z nichž si přivezl náměty na své obrazy.

 • narodil se 12.12 1893 ve Velkém Boru.
 • studoval na měšťanské škole ve Strakonicích, poté na reálce v Písku.
 • absolvoval pedagogický kurs v Praze.
 • byl učitelem v Libni.
 • od roku 1917 je členem Umělecké besedy až do roku 1937.
 • v roce 1927 vystavoval na výstavě v Benátkách.
 • zajímal se také vážně o zpěv. Byl sborový zpěvák Pěveckého sdružení pražských učitelů a s nimi navštívil spoustu cizích zemí.
 • se Štěkní se důvěrně seznámil v roce 1919, kdy jeho otec byl přeložen jako řídící učitel.
 • měl rád celé Pootaví.
 • podle doložených informací byla Štěkeň jedna z prvních míst, kde se cítil jako doma. Většinou bydlel na Otavě ve statku zvaném U Mostáka.

    Prozrazuje to F.V. Mokrý :

"....Seznamoval se s řekou Otavou velmi důvěrně, krok za krokem, ve všech denních dobách a za každého počasí, aniž hledal náladové efekty nebo plenéristické barevnosti. Ullrychovi je Otava nejkrásnější řekou a nejkrásnější právě ve Štěkni. Ve Štěkni je velkolepý jez s nádhernou skupinou líp, dubů a olší. Ullrych sám prý dodával , že zde byl snad nejšťastnější na celém světě...."

 • obrazů na Štěkeň, na řeku, na okolí namaloval Ullrych mnoho, několik je umístěno i na obecním úřadě ve Štěkni.

© František Sáček

 

Pěvecké sdružení pražských učitelů jubiluje

V. Shuklina a F. Zumr u rodného domu FS, říjen 2007Letos je tomu sto let, co dirigent České filharmonie, prof. František Spilka, založil Pěvecké sdružení pražských učitelů. Při příležitosti oslav této události přichystalo sdružení řadu koncertů a vystoupení. Leden i únor byly pro členy výboru sdružení spojeny s horečným vyjednáváním a zajišťováním všeho, co je s oslavami výročí spojeno. Mimo jiné se této významné události snažili zajistit podporu neméně významných osobností. Podařilo se, a oslavám poskytl osobní záštitu ministr kultury Václav Jehlička, který, jak uvádí v dopise, si velmi váží kulturních aktivit Pěveckého sdružení pražských učitelů.  Záštitu  poskytli  též ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Ondřej Liška a primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém.

My jsme při této vzácné příležitosti položili několik otázek předsedovi PSPU, Františku Zumrovi:

 1) Ve svých začátcích měl sbor cca 50 členů, kolik jich má nyní?

Sbor v roce 1909Dnes je počet aktivních zpěváků PSPU poloviční oproti začátkům v roce 1908. V 70. a 80. letech však mělo 80 až 90 členů. Rapidní úbytek nastal po "sametové revoluci" i v ostatních mužských tělesech. Proto došlo koncem 20. století ke spojování pěveckých sborů. I PSPU dnes spolupracuje s Pražským pěveckým sborem Smetana a Pěveckým sborem Typografia jako Pražské mužské sbory a toto seskupení vystupuje v počtu 40 členů.

 

 2) Můžete krátce představit osobu, která v současnosti sbor vede?

Valentina Shuklina - vybavena základním a hudebním vzděláním na Ukrajině, přišla před pěti lety do Prahy studovat skladatelství a sbormistrovství, nejprve studovala na Pražské konzervatoři a nyní též na HAMU. Do pražského hudebního života se zapojuje jako skladatelka a interpretka písňové tvorby své i svých kolegů, jako autorka filmové hudby a jako sbormistryně. V současnosti je ve vedení sboru v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje a d září r. 2006 převzala též po prof. Stanislavu Pešičkovi vedení Pražských mužských sborů. Vedle řady vystoupení s tímto sborem má již na svém kontě úspěšné koncerty na festivalech (Foerstrovy Osenice 2007, MSFHR ve Vlachově Březí 2007) a koncertních pódiích v Praze. V loňském roce vystoupila s PMS na koncertním zájezdu v SRN v Porýní (Kolín n. R., Troisdorf, Limburg), kde byla i kritikou označena za perspektivní umělkyni.

 

3) Daří se přilákat do Vašich řad zástupce mladé generace a rekrutují se stále z řad učitelů?

Ani díky této mladé sbormistryni se nám nedaří získávat mladé zpěváky, odcházejí raději do mladých smíšených sborů, kde mají své vrstevníky.

 

4) Jak se Vám daří finančně zajistit aktivity sboru?

Provoz PSPU je nyní hrazen z členských příspěvků a pro jednotlivé projekty žádá o podporu sponzory a pořadatele. Na festival Foerstrovy Osenice získával vždy grant Ministerstva kultury ČR.

 

5) Mohl byste se, prosím, v krátkosti zmínit o významu pěveckých sborů v minulosti i nyní?

Všechny pěvecké soubory a zvláště PSPU měly od svého vzniku až do naší současnosti možnost na svých zahraničních zájezdech pravdivě informovat o naší republice - o stavu kultury, o hospodářské situaci a smýšlení obyvatelstva. PSPU už před vznikem republiky ovlivnilo tisíce obyvatel a návštěvníků slavných koncertů ve Francii, Belgii a Německu nejen svými výkony, ale i tiskovinami, které vyváželo. Od 60. let to byly desítky zájezdů do celé Evropy - v roce 1968 dokonce na pozvání u spolkového prezidenta v SRN. Sbor se ocitl v roli diplomata na zájezdu do Dánska a v Lotyšku se v roce 1989 zúčastnil jako delegát z Československa revolučních bouří v Rize To vše by se dalo vystopovat ve stoleté historii PSPU. Samozřejmě i u nás v letech válečných (první i druhé světové války ) i v letech poválečných.

Díky Ludmila Kučerová

JARNÍ KONCERT ke 100. výročí založení se koná pátek 11. dubna 2008, pozvánka je v příloze.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode